ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO I KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. BOJOWNIKÓW O POLSKOŚĆ MAZUR W PISZU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020Podejmując naukę w I Liceum Ogólnokształcącym masz możliwość uczyć się w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów (dotyczy absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej):

 1. klasa politologiczna: język polski, historię i WOS;
 2. klasa biomedyczna: biologię, chemię lub biologię, chemię i fizykę;
 3. klasa turystyczno – geograficzna: język angielski, geografię i WOS;
 4. klasa politechniczna: matematykę, fizykę i informatykę.

Uczyć się będziesz dwóch języków obcych, z których jeden z nich musi być kontynuacją języka, którego uczyłeś/-łaś się w gimnazjum, szkole podstawowej.

 1. O przyjęciu do klasy I liceum decyduje:
  1. liczba uzyskanych punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego bądź szkoły podstawowej;
  2. liczba punktów uzyskanych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego nauczanego w gimnazjum bądź szkoły podstawowej, matematyki oraz jednego z przedmiotów wybranego przez ucznia spośród następujących: fizyka, biologia, geografia, historia (przedmiotu, którego kandydat chciałby uczyć się w liceum na poziomie rozszerzonym) wg wartości:

   Ocena Liczba punktów
   celujący 18
   bardzo dobry 17
   dobry 14
   dostateczny 8
   dopuszczający 2


  3. liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia do 18 pkt., w tym:
   • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy o zasięgu ogólnopolskim organizowanym przez kuratora oświaty;
   • Uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty;
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty.
  4. za świadectwo ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
  5. aktywność społeczna, na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat 3 pkt.
 2. Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu:
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkolnej www: www.zso.pisz.pl) należy składać od 6 maja 2019 do 14 czerwca 2019;
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź szkoły podstawowej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem od 21 do 25 czerwca 2019;
  3. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  4. Dokumenty świadczące o udziale w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych;
  5. Ogłoszenie list kandydatów nastąpi do 2 lipca 2019;
  6. Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole najpóźniej do 10 lipca 2019, przedkładając oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.
  7. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły nastąpi 11 lipca 2019 r.

Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą przyznanych w wyniku rekrutacji punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.